Adarychrys webdesign
 
 

Drepturile si obligatiile asiguratilor

Asiguratii au dreptul, de la data dobandirii calitatii de asigurat, la pachetul de servicii de  baza  in  caz de boala  sau  de  accident, din  prima zi de imbolnavire ori de la data accidentului si pana la vindecare.

DREPTURILE ASIGURATILOR:

a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile legii si ale contractului-cadru;
b) sa  fie  inscrisi  pe  lista  unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate  conditiile  legale in vigoare, suportand cheltuielile de transport, daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
c) sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin  6  luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
d) sa  beneficieze  de  servicii  medicale ,  medicamente ,  materiale  sanitare  si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;
e) sa  efectueze  controale  profilactice , in  conditiile  stabilite  prin  contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;
f) sa  beneficieze  de  servicii  de  asistenta  medicala  preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor, in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
g) sa  beneficieze  de  servicii  medicale  in  ambulatorii  si  in spitale aflate in relatie contractuala  cu  casele  de  asigurari  de sanatate, in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
h) sa  beneficieze  de  servicii  medicale de urgenta in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
i) sa  beneficieze  de  unele  servicii  de  asistenta  stomatologica  in  conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
j) sa  beneficieze  de  tratament  fizioterapeutic  si  de  recuperare  in  conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
k) sa  beneficieze  de  dispozitive  medicale  in  conditiile  contractului-cadru  si  ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
l) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
m) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
n) sa fie informati asupra riscurilor si beneficiilor in cazul tratamentelor medicale;
o) sa  beneficieze  de  concedii  si  indemnizatii  de  asigurari  sociale  de  sanatate in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

OBLIGATIILE ASIGURATILOR:

a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
b) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari de sanatate asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
g) sa achite coplata si contributia personala in conditiile stabilite prin contractul-cadru  si normele metodologice de aplicare a acestuia;
h) sa achite contributia datorata Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in cota si asupra veniturilor prevazute de Legea nr. 95/2006 si de normele legale in materie (Se va completa pentru fiecare categorie de venituri.);
i) sa depuna lunar, trimestrial sau anual, dupa caz, declaratia de venituri;
j) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat;
k) sa accepte controlul casei de asigurari de sanatate cu privire la modul de acordare a concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;
l) sa respecte programarea pentru acordarea serviciilor medicale din pachetul de baza, in baza listelor de asteptare, dupa caz;
m) sa se prezinte la medicul din ambulatoriul de specialitate sau la spital numai dupa ce a consultat medicul de familie, cu exceptia urgentelor si a afectiunilor care permit prezentarea direct la medicul de specialitate, stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia.